Телефони за поръчка
0887 85 28 58
0888 70 10 97

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ГАРАНЦИИ

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент,посочена в гаранционната карта;
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (касовабележка,фактура). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта;
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;
4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване;
5. Гаранционният срок на всички продукти в сайта е 12 месеца.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери;
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на Доставчика;
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на купувача;
9. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения , както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието;
10. Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието.Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи,  вследствие невъзможността на Купувача да използува изделието.

Страни

Чл.1 - Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между Витолукс ООД, вписано в търговския регистър при Хасковския окръжен съд и наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.vitolux.com съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга.

Дефиниции

Чл.2 - При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Vitolux.com е уебсайт за електронна търговия на ТЪРГОВЕЦА - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

Съгласие

Чл.3
(1) Всяко лице може да ползва предоставяните от ТЪРГОВЕЦА чрез "Vitolux" - Онлайн магазин за стони и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в" Vitolux“-Онлайн магазин за стоки е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полето "Съгласен съм с условията за покупка" и натискане на виртуалния бутон "Поръчай сега" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното заявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

Чл.4
(1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до ТЪРГОВЕЦА се счита за отделно договорено.
(2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
(3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Чл.5
(1) ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на адрес http://www.vitolux.com кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез "Vitolux" - Онлайн магазин
(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.
Цени в "Vitolux" - Онлайн магазин за всички стоки - цените са посочени в български лева без включен ДДС за 1 брой. Цените могат да бъдат променяни от Витолукс ООД без предупреждение, но при направена поръчка е валидна цената при заварено положение и клиентът получава стоката на цена, при която е направил поръчката!
(3) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.

Чл.6 - Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули (линк и повече информация за ценовата листа на Еконт е публикувана в "Доставка и начин на плащане") и СЕ ЗАПЛАЩА НА КУРИЕРА В МОМЕНТА НА ДОСТАВКА.

Начини на плащане и съпътстващи документи

Чл.7
(1) Цената по Чл.5 може да бъде платена по някой от следните начини:
- С наложен платeж;*
- По банков път след направено авансово плащане;**
(2) Съпътстващи документи.
(*)С доставката получавате и гранционна карта.

Права и задължения на страните

Чл.8 - Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой модел да не е наличен. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, сътрудник на Витолукс ООД уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

Чл.9 - Витолукс ООД се задължава:
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
- да достави в срок заявената за покупка стока;
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.10
(1) Клиентът се задължава:
- да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
- да плати цената на стоката;
- да заплати разходите по доставката;
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
- да получи вещта;

(2) Клиентът следва:
- да не подава фиктивни заявки или друга информация;
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Доставка

Чл.11
(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка до 3 работни дни като общ срок на доставка.
(2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и наична на транспорт.

Предаване на стоката

Чл.12
(1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 13, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Витолукс ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок Витолукс ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
(5) Стоката става собственост на клиента, след нейното заплащане на куриера. В случаите, когато е платена по банков път - след одобрението и получаването и от куриера. До този момент тя е собственост на Витолукс ООД.

Чл.13
(1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед;
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 12, ал. 2.
(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането и при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 1 работен ден от получаването и.
(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок до 7 дни,ако продукта или стоката е закупена от наш склад и до 14 дни,ако продукта или стоката е закупена по интернет, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор.

Лични данни

Чл.14
(1) Витолукс ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Витолукс ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3 Витолукс ООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: tigtageu@gmail.com
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Витолукс ООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл.15 - Витолукс ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на Клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
- Витолукс ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл.16 - Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност

Чл.17 - Витолукс ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Витолукс ООД - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Витолукс ООД.

Обезщетения

Чл.18 - Клиентът е длъжен да обезщети Витолукс ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Гаранции

Чл.19 - Гаранциите, условията по тях, сроковете, обхвата и валидността са определени от съответните производители или оторизирани вносители. Витолукс ООД е само преносител и няма право да ги променя, видоизменя или пренебрегва. Гаранционните условия са описани подробно в раздел "Гаранции" и са неделима част от този договор.

Арбитраж

Чл.20 - Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Писмена форма

Чл.21 - Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на "Витолукс" ООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл.22 - Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост

Чл.23 - Всички права на интелектуална собственост върху елементите на “Онлайн магазин”принадлежат на Витолукс"  ООД, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право

Чл.24 - По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила от 2014 г.

"Витолукс" ООД
тел: 0888 70 10 97
e-mail:vitolux@abv.bg
Message